Debuts

FEBRUARY


February, 27
Tchaikovsky's Eugene Onegin

Larina – Galina Badikovskaya
Tatyana – Ekaterina Mirzoyants
Onegin – Konstantin Suchkov

 

MARCH

March, 14
Verdi's  Nabucco

Conductor –  Vasily Valitov
Ismaele –  Mikhail Novikov
Fenena –  Polina Shamaeva
Abdallo –  Dmitry Pianov


March, 15
Boyarsky's Pushkin

Gypsy –  Alexandra Saulskaya-Shulyatieva


March, 22
Verdi's  Rigoletto

Rigoletto –  Sergey Murzaev


March, 25
O Mozart! Mozart...

Mozart – Bogdan Volkov


March, 27
Nikolai Rimsky-Korsakov's The Snow Maiden

Mizgir – Artyom Garnov


March, 29
Alexey Shelygin's The Toy Seller

Nicolas – Vasily Gurylyov
Natalie – Juliette Avanesyan
Marie – Gayane Babajanyan
François – Andrey Fetisov
Madame Bersin – Alexandra Saulskaya-Shulyatieva

Contact

Ticket Office:
Open:
Mon – Sun: 11:00 - 20:00. Break: 15:00 - 15:30